KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ELBLĄGU

Dura lex, sed lex. Ulpian

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Dokumenty
Kancelaria

Komornik Sądowy Jakub Horbaczewski stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium całego kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rewirem komornika sądowego Jakuba Horbaczewskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Elblągu obejmujący miasto Elbląg oraz gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko.

Celem kancelarii jest stałe podnoszenie poziomu rzetelności i sprawności prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji drogą elektroniczną m.in. : CPD, CEIDG, KRS, OGNIVO, CBDKW, PUE ZUS, ePUAP, EPU, KSR, CORS.

Dokumenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony na piśmie (wzór wniosku do pobrania) lub ustnie do protokołu w siedzibie kancelarii komornika sądowego.

Wniosek przeprowadzenia egzekucji powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego wskazanych w art. 126 kpc, a ponadto zawierać oznaczenie świadczenia, które ma być spełnione oraz wskazanie sposobu egzekucji (art. 797 kpc).

Świadczenie, którego spełnienia żąda wierzyciel, powinno być dokładnie oznaczone. W przypadku świadczenia pieniężnego należy wskazać w cyfrach wysokość należności głównej oraz należności ubocznych tj. odsetek, kosztów procesu, kosztów wydania klauzuli wykonalności, kosztów poprzedniej egzekucji. W szczególności, w przypadku żądania odsetek za zwłokę należy wskazać ich wysokość oraz datę, od której należy je liczyć. Świadczenie wskazane we wniosku egzekucyjnym powinno wynikać z treści tytułu wykonawczego. Wierzyciel może żądać wyegzekwowania całości lub tylko części świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 799 § 1 wierzyciel ma prawo w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Sposoby egzekucji zostały określone przez kodeks postępowania cywilnego.

W zależności od tego, do jakiego składnika majątku dłużnika jest skierowana egzekucja świadczeń pieniężnych, rozróżniamy następujące jej sposoby:
- z ruchomości;
- z wynagrodzenia za pracę;
- z rachunków bankowych;
- z innych wierzytelności;
- z innych praw majątkowych;
- z nieruchomości (zwykła i uproszczona);
- z użytkowania wieczystego;
- z ułamkowej części nieruchomości;
- ze statków morskich;
- przez zarząd przymusowy;
- przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Organ egzekucyjny jest związany treścią wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Oznacza to, że organ egzekucyjny nie może egzekwować świadczenia w rozmiarze szerszym niż zakreślony we wniosku ani prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika niewskazanych przez wierzyciela.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji nie spełnia warunków pisma procesowego określonych w art. 126 oraz warunków wskazanych w art. 797 kpc organ egzekucyjny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu.

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE

DojazdKontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakub Horbaczewski informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakuba Horbaczewskiego w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/a.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach prawem określonych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażenie zgody na: przetwarzanie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jakuba Horbaczewskiego moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie/a następuje przez kliknięcie przycisku "wyślij-wyrażam zgodę".

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ELBLĄGU JAKUB HORBACZEWSKI


82-300 Elbląg, Plac Słowiański 2/2 (Hotel Arbiter wejście od ul. Giermków)
55-649-33-00
E-mail: elblag.horbaczewski@komornik.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Godziny przyjęć interesantów: wtorek 10:00 - 16:00

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
89 1090 2617 0000 0001 4158 0928
IBAN: PL 89 1090 2617 0000 0001 4158 0928
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

NIP: 5782746382
REGON: 369832861